ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੇਪਰ : G.K. Notes In Punjabi Part 1

https://mrsshakuntla.com/g-k-notes-in-punjabi/ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ. ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2 ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Answer Key ਤੇ ਆਪਣਾ Score ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਪੇਪਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ.

ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੇਪਰ : G.K. Notes In Punjabi Part 1

Mrs. Shakuntla

MrsShakuntla M.A.(English) B.Ed, Diploma in Fabric Painting, Hotel Management. संस्था Art of Living के सत्संग कार्यकर्मो में भजन गाती हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में 20 वर्ष के तजुर्बे व् ज्ञान से माता पिता, बच्चों की समस्यायों को हल करने में समाज को अपना योगदान दे संकू इसलिए यह वेबसाइट बनाई है।

10 thoughts on “ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੇਪਰ : G.K. Notes In Punjabi Part 1

Leave a Reply

Your email address will not be published.