E.T.T. (D.El.Ed) 2021-23 ਵਿੱਚ Admission ਲੈਣ ਲਈ SCERT PUNJAB ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ Notification

E.T.T. (D.El.Ed) 2021-23 ਵਿੱਚ Admission ਲੈਣ ਲਈ SCERT PUNJAB ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ Notification

E.T.T. (D.El.Ed) 2021-23 ਲਈ ਯੋਗਤਾ: 10+2 ਜਾਂ  ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ / Online registration : 02-09-2021 to 20-09-2021 / ਜਨਰਲ ਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ  ਫੀਸ 600/- ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ./ ਐਸ.ਟੀ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ 300/- ਰੁਪਏ

ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

(D.El.Ed.) (E.T.T) ਸੈਸ਼ਨ 2021-23 ਲਈ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ  ਐਂਡ ਟਰੇਿਨੰਗ (ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ.) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ 2021-23 ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ  ਉਮੀਦਵਾਰ 10+2 ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ  ਸਿਥੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਸਾਲਾ D.El.Ed. ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ  ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੈਬਸਾਇਟ www.ssapunjab.org ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ  ਫੀਸ

(D.El.Ed.) (E.T.T) ਸੈਸ਼ਨ 2021-23 ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਨਰਲ ਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ  ਫੀਸ 600/- ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ./ ਐਸ.ਟੀ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ 300/- ਰੁਪਏ ਹੈ। ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ  ਫੀਸ ਆਨ ਲਾਇਨ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਕਸ ਸਰਿਵਸਮੈਨ (ਖੁਦ) ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ  ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : G.K. Notes In Punjabi For 6635 ETT / 8393 NTT / Punjab Police Exam Part -1

ਯੋਗਤਾ

(D.El.Ed.) (E.T.T) ਸੈਸ਼ਨ 2021-23 ਵਿੱਚ  ਦਾਖਲੇ ਲਈ 10+2 ਜਾਂ  ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪਾਸ ਹੋਵੇ। ਦਸਵੀਂ  ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ , ਪੰਜਾਬੀ, ਵਿਗਿਆਨ , ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਖਿਆ  ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ।

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਮਿਤੀਆਂ : (D.El.Ed.) (E.T.T) ਸੈਸ਼ਨ 2021-23 ਵਿੱਚ  ਦਾਖਲੇ ਲਈ

 • Online registration   :    02-09-2021 to 20-09-2021
 • Filling of online Application form  : 02-09-2021 to 20-09-2021
 • Payment of fees : 02-09-2021 to 20-09-2021
 • Merit list : 24-09-2021
E.T.T. (D.El.Ed) 2021-23 ਵਿੱਚ Admission ਲੈਣ ਲਈ SCERT PUNJAB ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ Notification
E.T.T. (D.El.Ed) 2021-23

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : G.K. Notes In Punjabi For 6635 ETT / 8393 NTT / Punjab Police Exam Part -1

ਧਿਆਨਦੇਣ ਯੋਗ : (D.El.Ed.) (E.T.T) ਸੈਸ਼ਨ 2021-23 ਵਿੱਚ  ਦਾਖਲੇ ਲਈ

• ਉਪਰਕੋਤ ਤਜਵੀਜ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ  ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ  ਹੈ ,  ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.ssapunjab.org ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ  ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਛੁਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ  ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ  ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ  ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਿਯਿਮਤ  ਤੌਰ ਤੇ ਚੈੱਕ  ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ।

• ਆਨ- ਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਮੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਭਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ Final submission ਤੋ  ਪਹਿਲਾਂ  ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ  ਕਰ ਲੈਣ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ  ਵੇਰਵੇ ਸੋਧ (edit) ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀ ਦਿਤਾ  ਜਾਵੇਗਾ।

(D.El.Ed.) (E.T.T) ਸੈਸ਼ਨ 2021-23 ਵਿੱਚ  ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  ਉਮੀਦਵਾਰ SSA ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ (www.ssapunjab.org) ਤੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ  ਲੈਣ.

SCERT Punjab ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ Official ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

G.K. Notes In Punjabi ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ  ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਮੰਦ ਹੋਣਗੇ।  ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ  ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ papers ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ General Knowledge ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

G.K. Notes In Punjabi For 6635 ETT / 8393 NTT / Punjab Police Exam Part -1

G.K. Notes In Punjabi Part -2 pdf free download

FAQ

 1. E.T.T. (D.El.Ed) 2021-23 ਵਿੱਚ Admission ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ  ਯੋਗਤਾ ਕਿ ਹੈ ?

  10+2 ਜਾਂ  ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪਾਸ ਹੋਵੇ। ਦਸਵੀਂ  ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ , ਪੰਜਾਬੀ, ਵਿਗਿਆਨ , ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਖਿਆ  ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ।

 2. E.T.T. (D.El.Ed) 2021-23 ਵਿੱਚ Admission ਲੈਣ ਲਈ online ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਕਿ ਹੈ?

  20/09/2021

 3. (D.El.Ed.) (E.T.T) ਸੈਸ਼ਨ 2021-23 ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਨਰਲ ਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ  ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?

  600/- ਰੁਪਏ

 4. E.T.T. (D.El.Ed) 2021-23 ਵਿੱਚ Admission ਲੈਣ ਲਈ online ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ Website ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ?

 5. E.T.T. (D.El.Ed) 2021-23 ਵਿੱਚ Admission ਲੈਣ ਲਈ Merit ਕਿਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ?

  24/09/2021

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :

G.K. Notes In Punjabi For 6635 ETT / 8393 NTT / Punjab Police Exam Part -1

अध्यापक दिवस 5 सितम्बर | Teachers Day 5 September : क्यों और किस की याद में

बच्चों को मोबाइल / टीवी दिखाए बिना खाना कैसे खिलाये?

बच्चों के मन में टीचर का डर

Purchase Best & Affordable Discounted Toys From Amazon

ZyCoV-D COVID वैक्सीन को 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए मंजूरी

बच्चों का पालन पोषण (Parenting)

बच्चों के मन से टीचर का डर कैसे दूर करे ?

जीवन में नैतिक मूल्य का महत्व Importance of Moral Values

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी -2021

ZyCoV-D COVID वैक्सीन को 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए मंजूरी

Mrs. Shakuntla

MrsShakuntla M.A.(English) B.Ed, Diploma in Fabric Painting, Hotel Management. संस्था Art of Living के सत्संग कार्यकर्मो में भजन गाती हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में 20 वर्ष के तजुर्बे व् ज्ञान से माता पिता, बच्चों की समस्यायों को हल करने में समाज को अपना योगदान दे संकू इसलिए यह वेबसाइट बनाई है।

11 thoughts on “E.T.T. (D.El.Ed) 2021-23 ਵਿੱਚ Admission ਲੈਣ ਲਈ SCERT PUNJAB ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ Notification

Leave a Reply

Your email address will not be published.